Ketika menyebutkan sepuluh hak pemerintah yang perlu ditunaikan oleh rakyat, Al-‘Allamah Badruddin bin Jama’ah Al-Kinani menjelaskan bahawa antara hak-hak tersebut ialah:

(Mempertahankannya (pemerintah) secara zahir dan batin dengan sedaya upaya kerana hal ini termasuk dalam erti kata mempertahankan umat Islam serta menegakkan kehormatan Agama. Dalam masa yang sama mencegah tangan-tangan golongan yang melampaui batas; yakni terhadap pemerintah)